கவி-சகி 1

அனுபூதி

ஏன் கவிதை எழுதுவதில்லை
இப்போது என்றாள் சகி

அன்று
அனுபவத்தை பகிர்ந்தளிக்க
கவிதைகள் உமிழ்ந்து வந்தேன்

இன்று
அனுபவங்களை சேமிக்கிறேன்
அதனுள்ளே அமிழ்ந்து போக
என்றான் கவி
19 ஜூலை 2014

பின்னூட்டங்கள்

Your email address will not be published. Required fields are marked *