எலிகளோ மனதைப் போல

வாசல் கதவைத் தாழ் போடு

நீளக் கொம்பைக் கையில் எடு

பொந்தையெல்லாம் அடைத்தாயா

பொட்டிக்குள்தான் எங்கேயோ

குத்திக் கிளப்ப வெளித் துள்ளும்

தப்பிக் கொள்ளும் வெறி உந்த

ஓடித் திரிந்து ஒளிந்து விடும்

கொட்டிக் குதறிப் பொறி மீளும்

எலி அதோ அடி!அடி!

 

முயன்றதோர் நூறு முறையும்

முடிந்தது நாளை முயல

 

எலிகளோ மனதைப் போல

எதனினும் வசம் கொள்ளாது

பழகிடச் சகிக்கும் இதுவும்

விடு.

பின்னூட்டங்கள்

Your email address will not be published. Required fields are marked *