”நளினமான நடை-அவசியமான சொற்செட்டு”-ஜெயகாந்தன்

மாறுதலைவாழ்க்கைஒவ்வொருமனிதர்மூலமும்எதிர்பார்த்துத்தவம்கிடக்கிறதுஎன்பதேஇந்நூலாசிரியர்இத்தொகுதியின்மூலம்தருகிறசெய்திமெஸ்ஸேஜ்.

இவரதுநடைபற்றிக்குறிப்பிடவேண்டும். நளினமானநடை, சிறுகதைக்குமிகஅவசியமானசொற்செட்டு, வாசகரோடுஅந்தரங்கமாகஅளாவும்தன்மைஇவரதுநடைச்சிறப்பு”.

                                                                                                                    -ஜெயகாந்தன்

பின்னூட்டங்கள்

Your email address will not be published. Required fields are marked *