என் செய்வேன்?

பூங்கொத்தா? பொய்யற்ற
புன்னகையே போதுமே.
என்றாலும் மலர்களுக்கு
நன்றி
வீடு சேரும் வரை
வழித்துணையாய் வாசம் வரும்

பொன்னாடை எனினும் கூடப்
பயன் ஒன்றுண்டு அதற்கு
இல்லாதார் இல்லத்தில்
இளைப்பில், குளிரில்,
இருமலில் நடுங்கும்’
முதிர் குழந்தைகளுக்கு
உதவக்கூடும் அவை.

பொன்னாடைக்குப் பொருள் இல்லையென்றால்
ஈரிழைத் துண்டு கொடு
ஈரம் துடைக்க அவை உதவும்
சித்திரங்கள் சிறிதேனும்
ஓவியனுக்கு உணவளிக்கும்

மழை பறித்த பள்ளங்களை
மண் இட்டு மூடும் போது
பெயர்பொறித்த கேடயங்கள்
பெரிதும் துணை நிற்கும்

ஆனால்-

என்றோ தோற்ற உன் காதலை
எண்ணி எண்ணிப்
பொய்யாய்ப் புலம்பி
போலியாய்க் கவி எழுதி
காகிதத்தில் நூல் செய்து
நினைவுப் பரிசென்று நீட்டுகிறாய்
என் செய்வேன், என் செய்வேன்
இதைக் கொண்டு நான்?
•    19 ஆகஸ்டு 2014

 

பின்னூட்டங்கள்

Your email address will not be published. Required fields are marked *