நினைவைப் போல

நட்பால் பெற்றவை சில
நானாய்ச் சேர்த்தவை சில
ஆதாராமாய்ச் சில
அலங்காரமாய்ச் சில
சீண்டிப் பார்ப்பவை சில
வேண்டிப் பெற்றவை சில
விமர்சனத்திற்குரியவை சில
வெட்கம் கெட்டவை சில

எடுத்து எறிய முடியாமல்
வைத்துக் காக்கத் தெரியாமல்
வீடு முழுக்கப் புத்தகங்கள்
உன் நினைவைப் போல
•    18 ஆகஸ்டு 2014

பின்னூட்டங்கள்

Your email address will not be published. Required fields are marked *