கவி – சகி 9

”சுதந்திரம் என்பது,,,”
துவங்கிய சகியை
மறித்தான் கவி

”விடுதலை என்பது
விரும்பியதைச் செய்தல்”
எளிமையாய் ஓர்
இலக்கணம் வகுத்தான்

இல்லை இல்லை
என்றெழுந்தாள் சகி
யோசித்து உலவினாள்

“விடுதலை என்பது
விரும்பாதவற்றைத்
திணிக்காதிருப்பது”
என்றாள்
உறுதியாய்
•    15 ஆகஸ்டு 2014

பின்னூட்டங்கள்

Your email address will not be published. Required fields are marked *